בקרת סקרי פרפרים נדירים
לנתונים מפורטים גע בנקודה במפה

_כל הסריקות              _מאז 7 ימים             _מאתמול

  ללא סינון          פרפרים          שיחים
  2022           2021          2020